WhiteHouse

Özel Nitelikli Verilere İlişkin Politika

  1. Kapsam

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KANUN”) 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ” olarak belirlenmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri girmektedir.

  1. Politika Standartları
    1. Prensipler

Özden Moda Giyim ve Tekstil Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait kişisel verilerin korunması politikası içerisinde bulunan bütün prensipler bu politika için de geçerlidir.

    1. Tanımlar

Anonim Hale Getirme 


Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Örneğin; Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

Açık Rıza 


Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

İmha 


Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. 

Kayıt Ortamı 


Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü̈ ortamı 

Fiziksel Ortam 


Fiziki (hardcopy) arşiv ya da / arşivlik malzeme olan evrakların muhafaza edildiği ofis evrak dolabı ; arşiv vb. ortamların genel adı 

Kişisel Verilerin Silinmesi 


Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 


Kişisel verilerin hiç̧ kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kişisel Veri Sahibi 


Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar.

Kişisel Verilerin İşlenmesi 


Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

KVK 

Kişisel Verilerin Korunması

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 


Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç̧, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Veri İşleyen 


Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. 

Veri Sorumlusu 


Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur. 

Verbis 

Veri Sorumluları Sicil Bilgi sistemi 


  1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ KURALLAR 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 


Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 


Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verileri sadece ilgili iş amaçlarıyla ve kanunlarda aksine bir düzenleme olmadıkça ilgili kişinin açık rızasını almak suretiyle işlemektedir. Bu politikada yer almayan hususlarda Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası hükümleri uygulanır.


  1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılmasıyla İlgili Kurallar 

Şirketimiz, gerekli özeni göstererek, başta KVK Kurulu tarafından belirlenen önlemler ile gerekli güvenlik tedbirlerini alarak kişisel verileri meşru ve hukuka uygun olarak işleme amaçları doğrultusunda özel nitelikli verileri aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Kişisel veriler, Şirketimiz faaliyetlerinin sürdürülmesi, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, çalışan haklarının planlanması ve yerine getirilmesi amacıyla fiziki veyahut

elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun’da belirtilen ilkeler ve işleme şartları ile mevzuatta öngörülen süreler çerçevesinde saklanmaktadır.


Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise buna dayalı olarak veya Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 


Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce felsefi inanç̧, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), işlenmesinin kanunlarda açıkça düzenlendiği hallerde.


Alınan İdari Tedbirler


Alınan Teknik Tedbirler